De oorzaak van het zachte weer Onze weerkundige medewerker schrijft:
Gisteren bedroeg de gemiddelde tempera» tuur van den dag 13 gr. C. Zij was met dit bedrag ongeveer 4 graden boven de normale en 7 graden hooger dan op den koudsten dag van den laatsten tijd, nl. jl. Zaterdag. De vraag of deze temperatuur niet hoog is voor den tijd van het jaar kan slechts met eenig voorbehoud bevestigend beantwoord worden. Een gemiddelde temperatuur van deze hoogte kwam nl. in sommige der vooraf» gaande 20 jaren voor en in 1913 was de gemiddelde temperatuur van den 295 ten October zelfs nog 3% graad C. hooger. Ook zijn zulke zachte dagen nog wel iets later in den herfst voorgekomen zoodat wij hoogstens van een weinig voorkomende zachte weersgesteldheid kunnen spreken. De zeer zwakke wind heeft daarbij den indruk, dat wij met bijzonder zacht weer te doen hadden, versterkt.

Een andere vraag, nl. hoe wij zoo plotseling aan dit zachte weer komen, moet hier ook beantwoord worden. Zooals reeds hierboven is gezegd, was het gisteren 7 graden warmer dan jl. Zaterdag. Er moet dus wel een groote verandering in de weersgesteldheid gekomen zijn om zulk een temperatuur» stijging te veroorzaken, waar men bij het voortschrijden van den herfst eerder afkoeling zou hebben kunnen verwachten. De tegenstelling tusschen het koude weer van Zaterdag en het zachte van gisteren is gemakkelijk uit de verandering in den alge» m een en weerstoestand in West-Europa te verklaren. Zaterdag was de algemeene lucht» drukverdeeling de volgende: Ver in het Zuidwesten over den Oceaan was de lucht» druk hoog (boven 770 m.M.), maar laag boven de Noordzee en tusschen IJsland en Noorwegen. Het verval in luchtdrukking tus» schen deze beide gebieden bedroeg ongeveer 30 m.M. en onder den invloed daarvan woei over dc Britsche eilanden een stormachtige luchtstroom, die van N.W. naar Z.O. ge» richt was, maar die gevoed werd door een Noordelijken luchtstroom afkomstig uit de Poolzee en Groenland. Deze Noordwestelijke luchtstroom vervolgde voor een deel zijn weg naar de Middellandsche Zee en had in Frankrijk een belangrijke temperatuurdaling teweeggebracht, terwijl een ander gedeelte over het Engelsche Kanaal naar het Oosten afboog en als «en zwakkere Westelijke tot Zuidwestelijke wind over ons land streek. Ook deze luchtstroom had een lagere temperatuur dan hier tevoren heerschte; hij veroorzaakte niet alleen aan den grond maar tot op groote hoogte in den dampkring een sterke afkoeling.

Deze algemeene weerstoestand bleef ook Zondag bestaan, maar werd gevolgd door een verandering, die hierin bestond, dat ten westen van dc Britsche eilanden een nieuwe depressie naderde.

Er ontstond derhalve een nieuwe tucht» drukverdeeli'ng, waarbij het verval niet meer van Z.W. naar N.0.. maar van Z. naar N. gericht was en de algemeene richting van de daardoor teweeggebrachte luchtstroom W.O. werd. De toestroo» ming van zeer koude lucht uit het hooge Noorden maakte plaats voor een van warme uit het Westen. Het duurde eenigen tijd voordat de massa koude lucht, in geheel N.W.» en W.-Europa aanwezig, afgevloeid was en zoo zien wij dan ook, dat het tot Dinsdag duurde voordat in het uiterste West-Ruropa de temperatuur begon te stijgen. Ook bij ons bleef de temperatuur tot Dinsdagmorgen nog beneden de nor» male, hoewel zij reeds den dag tevoren in de hoogere luchtlagen was begonnen te stijgen. De warme onderstroom kwam blijk» haar pas in den voormiddag van Dinsdag over ons land. zoodat dc thermometer na den middag op ongeveer 10 gr. C. bleef staan. Den volgenden dag. Woensdag, is de temperatuur nog verder gestegen, terwijl dc toestroomendc warme lucht ook in dc hofere luchtlagen een sterke temperatuur» stijging bracht. Daar was dc stijging trouwens steker dan bij den grond; zij bedroe? b.v. op 4000 meter hoogte v.in 25 op 23 October 12 graden C. Opvallend is daarbij, dat de hoo^c relatieve vochtigheid in hooge-e luchtlagen, die Zaterdag heerschte, plaats maakte voor een veel geringere, welke reeds Dinsdag boven 2000 meter hoekte werd aangetroffen. Het verminderen van dc regenhoevcclheid van Zaterdag op Dinsdag